Şablon Yazılar ve Formlar

PERSONEL İŞLERİ

Yolluklu görevlendirme talep yazısı

Yolluksuz görevlendirme talep yazısı

Görev süresi uzatımı

Yeniden atama yazısı

Mal Bildirim Formu

Hizmet (Gri) Pasaport talep Dilekçesi

Hususi (Yeşil) Pasaport talep Dilekçesi

Kimlik bilgi derleme formu

Personel ilişik kesme formu

Personel kimlik talep formu

Mecburi Hizmet Yükümlüleri Nakil Talep Formu )Form A (Sahış)

Mecburi Hizmet Yükümlüleri Nakil Talep Formu )Form B (Kurum)

Aile Bildirimi

Deneme Dersi Sunum Formu

Promosyon Taahhütname

 

MUTEMETLİK

Harcama Yetkilisi Vekaleti bildirme

Sürekli Görev Yolluğu Bildirimi

Maaş Nakil Bildirimi

Aile Yardımı Bildirimi

Doğum Yardımı Bildirimi

Emekli Yolluğu

Gerçekleştirme görevlisi vekaletinin strateji geliştirme başkanlığına bildirilmesi

Harcama-yetkisi devir formu

Jüri üyeliği ücreti talep dilekçesi

İlişik kesme belgesi

Ödenek talep formu

Performans Programı Tablosu

Ek Ders unvan fark ödemesi

BES Kesinti tablosu

BES üretim talep formu

Fazla Mesai İdari Puantaj icmali

Yersiz Ödeme cetveli

 

SATINALMA

Hizmet İşleri Kabul Tutanağı

Hizmet İşleri Kabul Teklif belgesi

Elektronik Haberleşme Hizmeti Hakediş Özeti

Doğrudan Temin Şablon

 

TAŞINIR İŞLEM

Malzeme Talep Formu

 

ÖĞRENCİ İŞLERİ

Bitirme Tezi Formu

Ders Aktarma Formu

Ders Kayıt Formu

Ders Saydırma Sildirme Dilekçesi

Derse Devam Muafiyeti Formu

Ders muafiyet tablosu (yatay/dikey geçiş)

Harç İade Formu

İlişik Kesme Formu

İngilizce Muafiyet Dilekçesi

Mazeret sınav başvuru formu

Mazeret Sınavı Listesi

Mezuniyet Başvuru Dilekçesi

Mezuniyet Listesi

Not Bildirim Formu

Öğrenci Kimlik Talep Formu

Ders Muafiyet Dilekçesi

Tek-Çift Ders Öğrenci Dilekçesi

Yatay Geçiş Yapmadığını Gösterir Öğrenci talep dilekçesi

Yaz Okulu Not Dönüşüm Tablosu

Yaz Okulu İntibak Öğrenci talep Dilekçesi

Yeni Kayıt Eksik Evrak Dilekçesi

Yüzde On Öğrenci Talep Dilekçesi

 Kayıt Dondurma

Stajlar

Staj kabul ve sözleşme formu

Staj Muafiyet Dilekçesi

Devlet Katkısı Aktarma Formu

Genel Sağlık Sigortası Beyan ve Taahhüt Formu

Öğrenci Staj Bilgi Formu

Stajyer Öğrenciler için İzlenecek Yol

Ücretli Staj tablosu

22 ve 43 Nolu Belgeler

Mühendislik Fakültesi Yaz Stajı Yönergesi

 

BÖLÜM SEKRETERLİĞİ

Bölüm kurulu karar örneği

Bölüm Kurul kararının Dekanlığa bildirimi

Ders bilgi formu

Derslerin Gruplara Ayrılması Halinde Düzenlenecek Çizelge

Ders karşılaştırma tablosu

Mazeret sınavı başvuru formu

Mazeret sınavı evrakı

Not bildirim formu

Sınav evrakı teslim formu

Sınav tarihleri ilan formu

Sınav Tutanağı

Öğrenci sınav itiraz dilekçesi

 

DİSİPLİN İŞLERİ

Disiplin Bilgilendirme Dosyası

Disiplin Soruşturma formu

İncelemeler ve Soruşturmalar İle İlgili Uyulması Gerekenler sunumu

Öğrenci Disiplin Soruşturması Örnekleri-2018

Ders Yükü Bildirimi

Öğretim üyelerinin haftalık maaş karşılığı ders yükü 10 (on), öğretim görevlilerin ise 12 (oniki) saattir.

2. Dekan yardımcıları ve enstitü  müdür yardımcıları ile  bölüm başkanları için haftalık ders yükü yukarıda belirtilen ders yükünün yarısı kadardır.  

3. Birinci öğretimde en çok 20 (yirmi)  saate kadar, ikinci öğretimde ise en çok 10 (on) saate kadar ek ders ücreti ödenir. 

4. Maaş karşılığı haftalık ders yüklerinin tamamlanmasında öncelikle kendi birimindeki normal örgün öğretimde verilen uygulamalı  dersler, daha sonra teorik dersler dikkate alınır.  Normal örgün öğretimde tamamlanamayan maaş karşılığı mecburi ders yükü, ikinci öğretim ders saatlerinden tamamlanır.

5. 10 (on) saatten fazla olan uygulamalı derslerden ek ders ücreti alınmaz.  

6. Birim dışından alınan ek ders ücretlerinin  tüm birimlere dağıtılmamasına, mümkünse toplu olarak bir ya da birkaç  birime yazılmasına dikkat edilmelidir.

 

Ders yükü otomasyonuna bağlanmak için tıklayınız...